Ideell Organisation 4

"Läkare Utan Gränser".Startade år 1971 i Paris av läkare och journalister som ville se en förändring och göra skillnad i utsatta länder i världen. En organisation som kommer till undsättning där behoven behövs ute i världen. Vid epidemier, försummelse, sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker personal ut omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Det som skiljer sig från andra hjälporganisationer är att denna består av två olika beståndsdelar. Den ena lindrar och behandlar de olika typerna av problem och den andra är att man sätter upp en röst mot orättvisorna.
 
Om allt som händer på plats i det olika regionerna som är missförhållanden tex övergrepp mm. Läkare Utan Gränsers arbete har som mål att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst, oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet de drabbade har. De är neutrala och tar inte ställning i konflikter, oberoende och låter sig inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av deras inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Det ger frihet att bedöma var insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen. De har egna projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut ca 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med ca 25 000 lokalt anställda bedriver de vår verksamhet i fält.
 
 
Detta åstadkom organisationen under 2012:
• 8,3 miljoner patientkonsultationer
• 78 500 större operationer
• Vaccinerade 1,6 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar
som mässling och hjärnhinneinflammation
• Behandlade över 347 000 patienter för
akut undernäring på kliniker och sjukhus
• Behandlade över 1,6 miljoner människor för malaria
• Gav över 310 000 människor tillgång till hivbehandling
• Assisterade vid mer än 185 000 födslar
• Gav traumavård och psykologiskt stöd till omkring
200 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser
• Försåg hundratusentals människor med över 197 miljoner liter rent vatten
• Behandlade över 10 500 människor som blivit utsatta för sexuellt våld och annan typ av våld
 
Vill du bidra?
Plusgiro: 900603-2
Bankgiro: 900-6032
Läsa mer? http://www.lakareutangranser.se/
ideell verksamhet